Työnohjaaja

Alfa Partners Academyn Työnohjaajan koulutusohjelma noudattaa Suomen työnohjaajat ry:n suositusta.

Tutustu suositukseen: Työnohjaajakoulutus ja koulutussuositus - Suomen työnohjaajat

Kenelle

Opinnot on suunnattu asiakas-, kehittämis-, esimies- tai opetustyötä tekeville. Ne soveltuvat myös sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla työskenteleville henkilöille, jotka haluavat käyttää työnohjauksellista otetta työssään.

Työnohjaajakoulutukseen osallistuvalla tulee olla vähintään ammatillinen koulutus ja viiden vuoden työkokemus valmistumisen jälkeen, mahdollisuus käyttää työnohjauksellista otetta työssään sekä mahdollisuus sitoutua koko koulutusaikaan ja koulutukseen. Sitoutuminen on ehdoton työnohjauksellisen oppimisprosessin saavuttamiseksi.

Tavoite

Työnohjausopintojen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet toimia itsenäisesti työnohjaajana.

Työnohjaajaopinnot tarjoavat osallistujille perustiedot ja taidot työnohjauksesta ja työnohjaustyöskentelystä ja auttaa heitä soveltamaan tätä tietoa ja osaamista omissa työorganisaatioissaan. Opinnoissa käydään läpi keskeiset työnohjauksen kysymykset ja soveltuvuusalueet.

Laatukriteereitä ovat opinnoille asetetut tavoitteet suhteessa kohderyhmään, opiskelijavalinta, kouluttajatiimin pätevyys, koulutuksen rakenne, koulutuksen sisältö ja jatkuva monitahoinen arviointityö. Laatuun tarvitaan sisällöllistä ja ajallista jatkuvuutta, joka mahdollistaa sisäistämisen. Koulutuksen laatua valvotaan myös väliarviointien kautta, jotka toteutetaan opintotapaamisten yhteydessä.  Koulutusyhteisö sitoutuu noudattamaan Suomen työnohjaajat ry:n laatuvaatimuksia.

Sisältö ja teemat

Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot kestävät neljä lukukautta yhtenäisesti, ja hyväksytysti suoritettuina ne johtavat valmiuteen toimia työnohjaajana.

Kukin koulutus muodostuu teoreettisesta ja kokemuksellisesta opiskelusta, itsenäisistä ja osin pienryhmissä toteutettavista suullisista ja kirjallisista väli- ja lopputehtävistä, kokemuksellisista harjoitteista, työnohjaajana toimimisesta ja opiskelijoiden saamasta yksilö- ja ryhmätyönohjauksesta. Koulutuksen kuluessa opiskelija muodostaa omaa käyttöteoriaansa yksilöllisen ja kollektiivisen oppimisen kautta. Koulutuksen aikaisessa ryhmäprosessoinnissa mukanaolo, sen havainnointi ja arviointi ovat keskeinen osa koko koulutuskokonaisuutta.

Vastuukouluttajat koordinoivat ja tukevat opiskelijaa siten, että hänen on mahdollista saavuttaa tavoitteensa.

Oppimiskäsitys

Oppimiskäsitys koulutuksissamme on konstruktiivinen eli näemme, että oppiminen on aktiivista uusien kokemusten ja tietojen sovittamista aiempiin tietorakennelmiin.

Opiskelija on aktiivinen, tiedonjanoinen ja utelias oppija, joka pohtimalla ja tietoa konstruoimalla oppii uutta. Oppimisprosessin painopiste on koulutuksissamme itseohjautuvuudessa ja korostamme opiskelijan omaa vastuuta oppimisprosessin onnistumisesta. Opiskelija on vastuussa oppimisestaan ennen kaikkea itselleen.

Hae alkavia koulutuksia ja tutustu tarkempiin sisältöihin.