Ratkaisu­keskeinen taide­terapian ohjaaja (30 op)

Ratkaisu­keskeinen taide­terapian ohjaaja
Solution Focused Art® (30 op)

Kenelle

Opinnot sopivat kasvatus-, opetus-, kuntoutus-, sosiaali- ja terveysaloilla työskenteleville sekä kaikille taideterapeuttisista menetelmistä sekä oman itsensä kasvusta ja hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneille. Opintoihin ei ole ammatillista pääsyvaatimusta eivätkä ne edellytä aiempaa kuvataiteellista työskentelyä – jokainen on oikealla, omalla tavallaan luova.

Tavoite

Tavoitteena on ratkaisukeskeisen ajattelun ja näkemyksen löytäminen, oman itsetuntemuksen lisääntyminen, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen, oman kuvataiteellisen ilmaisun vahvistaminen sekä ohjauksellisen työotteen muodostuminen.

Opinnot antavat valmiuksia ohjata ratkaisukeskeisen taideterapian menetelmiä oman aiemman ammattitaidon tukemana niin yksilötyössä kuin ryhmätoiminnassa.

Sisältö ja teemat

Opintojen laajuus on 30 opintopistettä. Opinnot sisältävät pääsääntöisesti 12 yhteistä opintotapaamista. Opintotapaamisten välillä etätehtävät syventävät koulutuksen sisältöjä ja koulutuksen sisältöjen soveltaminen omiin työskentelytapoihin kehittää omaa asiantuntijuutta.

 • Hops, konstruktivismi ja itseohjautuvuus oppimisen perustana
 • Kuvataiteellinen työskentely
 • Tarut ja myytit kuvataiteessa
 • Taiteen hyvinvointivaikutukset
 • Ratkaisukeskeisyyden historia
 • Ratkaisukeskeiset asiakastyötaidot ja työskentelymenetelmät
 • Taideterapian historia ja erilaiset viitekehykset
 • Ratkaisukeskeisten taideterapiamenetelmien ohjaus
 • Itsetuntemuksen vahvistaminen
 • Voimavarat ja vahvuudet
 • Myötätunto ja itsemyötätunto
 • Psykofyysisyys
 • Ryhmätoiminta
 • Kriisit ja traumat
 • Tulevaisuuteen suuntaaminen

Opintoihin sisältyvät koulutusryhmäterapia ja ryhmätyönohjaus ratkaisukeskeisen näkökulman mukaisesti.

Opinnot hyväksyttävästi suorittanut saa todistuksen Ratkaisukeskeinen taideterapian ohjaaja – Solution Focused Art®.

Ratkaisukeskeisen taideterapian ohjaajakoulutuksen jälkeen on mahdollista hakeutua syventäviin Ratkaisukeskeisen kuvataideterapeutin opintoihin (40 op) – Solution Focused Art®.

Oppimiskäsitys

Oppimiskäsitys koulutuksissamme on konstruktivistinen eli näemme, että oppiminen on aktiivista uusien kokemusten ja tietojen sovittamista aiempiin tietorakennelmiin.

Opiskelija on aktiivinen, tiedonjanoinen ja utelias oppija, joka pohtimalla ja tietoa konstruoimalla oppii uutta. Oppimisprosessin painopiste on koulutuksissamme itseohjautuvuudessa ja korostamme opiskelijan omaa vastuuta oppimisprosessin onnistumisesta. Opiskelija on vastuussa oppimisestaan ennen kaikkea itselleen.

Lisenssi

Ratkaisukeskeinen taideterapia – Solution Focused Art® on Suomessa kehitetty, ilmaisutaiteisiin ja integratiivisiin taideterapioihin kuuluva terapiamuoto. Alfa Partners Academy omistaa ainoana Suomessa kouluttajalisenssin Solution Focused Art® - ratkaisukeskeisten kuvataideterapeuttien kouluttamiseen. Koulutus jakautuu menetelmäkoulutukseen (30 op), josta saa valmiuksia ohjata ratkaisukeskeisen taideterapian menetelmiä oman aiemman ammattitaidon tukemana niin yksilötyössä kuin ryhmätoiminnassa sekä syventävään koulutukseen (40 op), josta saa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä kuvataideterapeuttina yksityisellä ja/tai julkisella sektorilla oman perusammattitaitonsa tukemana.