Ratkaisu­keskeinen
lyhyt­terapeutti
(60 op)

Ratkaisu­keskeinen lyhyt­terapeutti (60 op)

Kokonaisuuteen sisältyvät Ratkaisukeskeisen lyhytterapian opinnot (30 op) sekä Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op).

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia keskittyy ratkaisujen löytämiseen nykyhetkestä. Lyhytterapia on mielenterveyttä tukevaa hoitoa, ja se voi olla avain varsinkin äkillisen ongelman tai kriisin kohdatessa. Ratkaisua haetaan tunnistamalla asiakkaan vahvuuksia ja elämässä hyvin olevia asioita.

Opinnoissa saat kattavat valmiudet ja työvälineet ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina toimimiseen.

Kohderyhmä

Opinnot on suunnattu lyhytterapiasta ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä kiinnostuneille, joilla on sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan korkeakoulututkinto tai opistotutkinto, tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto.

Opintoihin ovat tervetulleita hakeutumaan myös muut asiasta kiinnostuneet, jotka haluavat kehittää omia ammatillisia valmiuksiaan.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Kokonaisuuteen sisältyvät ratkaisukeskeisen lyhytterapian opinnot (30 op) sekä psykoterapeuttiset valmiudet (30 op). Psykoterapeuttiset valmiudet-opinnot antavat kelpoisuuden hakea psykoterapeuttikoulutukseen, mikäli hakijan pohjakoulutus täyttää yliopistojen hakukriteerit.

Jos psykoterapeuttiset valmiudet (30 op) tai vastaavat vähintään 30 op opinnot on jo suoritettu, opiskelija voi suorittaa pelkästään ratkaisukeskeisen lyhytterapian opinnot (30 op).

Tavoite

Opinnot ovat ammatillista täydennyskoulutusta. Opintojen suorittaminen hyväksytysti antaa pätevyyden toimia lyhytterapeuttina. Lyhytterapeutti ei ole Suomessa Valviran vahvistama terveydenhuollon suojattu ammattinimike.

Opinnoista saa laajennettua asiantuntemusta ja työkaluja myös muuhun kuin lyhytterapiatyöhön. Menetelmiä voi soveltaa esimerkiksi ohjaus- ja valmennustyössä, hoitosuhteissa sekä kuntoutuksessa.

Opinnot tarjoavat tiedolliset ja taidolliset valmiudet käyttää helposti omaksuttavia ratkaisukeskeisen lyhytterapian työtapoja ja työvälineitä. Nämä ovat käyttökelpoisia kaikissa asiakas- tai potilassuhteissa, joissa ihmiset ovat rakentamassa laadullisesti parempaa elämää, tekemässä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä elämäntapamuutoksia tai etsimässä toimivampaa suhdetta itseensä ja toisiin.

Sisältö - ratkaisu­keskeinen lyhytterapia (30 op)

 • Terapeuttisen toimintaympäristön rakentaminen ja terapeuttisen työskentelyn prosessi
 • Arvopohjainen työskentely, motivoiva työote ja muutoksen esteiden poistaminen
 • Narratiiviset ja ratkaisukeskeiset tekniikat lyhytterapiassa
 • Tunteiden ja ajatusten reflektointi ja uskomusten käsittely
 • Tunnelukkojen tunnistaminen
 • Henkilön elämänkokemuksellisen tiedon käyttö ja lapsuuden mielikuvat
 • Toiminnalliset työmenetelmät
 • Vaihtelevien mielentilojen kuvaaminen ja muokkaaminen
 • Tunne-elämän epävakauden ja itsetuhoisen toiminnan dialektinen terapia
 • Työskentely häpeän ja syyllisyyden käsittelyssä
 • Ahdistuneisuuden, pelkojen ja pakkotoimintojen kognitiivisen lyhytterapian erityismenetelmät
 • Traumaattisten kokemusten kohtaaminen
 • Riippuvuuksien hoitomuodot

Sisältö - psyko­terapeuttiset valmiudet (30 op)

 • Psykoterapeuttina toimiminen, psykoterapian historia, psykoterapeuttisia suuntauksia ja menetelmiä, oma persoona työvälineenä, psykoterapeuttinen vuorovaikutussuhde ja psykoterapeuttiset menetelmät, etiikka ja moraali terapiatyössä.
 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys, lasten ja nuorten sekä aikuisten mielenterveys ja psykiatriset häiriöt, lasten ja nuorten sekä aikuisten psykiatristen häiriöiden tutkimus, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka, psyykkisten häiriöiden kuntoutuksen menetelmät, kriisi- ja traumaterapia, ryhmäkäyttäytyminen ja ryhmäterapia, taidepsykoterapia.
 • Mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön palvelujärjestelmä, psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavat tekijät.
 • Kehittämistyön esittely ja arviointi. Työnohjaus.

Opintojen rakenne

Monimuoto-opinnot sisältävät eri opiskelumuotoja

 • Opinnot (60 op) sisältävät sekä Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (30 op ) -opinnot että Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op)
 • Luentoja ja ryhmätapaamisia verkossa
 • Dokumentoitu asiakastyö (100 h)
 • Syventävää alan kirjallisuutta
 • Oman työn kehittämishanke
 • Ryhmätyönohjaus 5 kertaa x 1,5 h
 • Vertaisryhmätapaamiset 8 x 2 h

Oppimiskäsitys

Oppimiskäsitys koulutuksissamme on konstruktiivinen eli näemme, että oppiminen on aktiivista uusien kokemusten ja tietojen sovittamista aiempiin tietorakennelmiin.

Opiskelija on aktiivinen, tiedonjanoinen ja utelias oppija, joka pohtimalla ja tietoa konstruoimalla oppii uutta. Oppimisprosessin painopiste on koulutuksissamme itseohjautuvuudessa ja korostamme opiskelijan omaa vastuuta oppimisprosessin onnistumisesta. Opiskelija on vastuussa oppimisestaan ennen kaikkea itselleen.