Ratkaisu­keskeinen
lyhyt­terapeutti
(30 op)

Ratkaisu­keskeinen lyhyt­terapeutti (30 op)

Kenelle

Opinnot on suunnattu lyhytterapiasta ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä kiinnostuneille, joilla on sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan korkeakoulututkinto tai opistotutkinto, tai muu soveltuvan alan korkeakoulututkinto.

Lisäksi 30 op:n opintoihin hakijalla tulee olla erillisiä opintoja psykologiasta vähintään 30 op tai Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op) –opinnot suoritettuina.

Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op) –opinnot antavat kelpoisuuden hakea psykoterapeuttikoulutukseen, mikäli hakijan pohjakoulutus täyttää yliopistojen hakukriteerit.

Tavoite

Opinnot ovat ammatillista täydennyskoulutusta. Opintojen suorittaminen hyväksytysti antaa pätevyyden toimia lyhytterapeuttina. Lyhytterapeutti ei ole Suomessa Valviran vahvistama terveydenhuollon suojattu ammattinimike.

Opinnoista saa laajennettua asiantuntemusta ja työkaluja myös muuhun kuin lyhytterapiatyöhön. Menetelmiä voi soveltaa esimerkiksi ohjaus- ja valmennustyössä, hoitosuhteissa sekä kuntoutuksessa.

Opinnot tarjoavat tiedolliset ja taidolliset valmiudet käyttää helposti omaksuttavia ratkaisukeskeisen lyhytterapian työtapoja ja työvälineitä. Nämä ovat käyttökelpoisia kaikissa asiakas- tai potilassuhteissa, joissa ihmiset ovat rakentamassa laadullisesti parempaa elämää, tekemässä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä elämäntapamuutoksia tai etsimässä toimivampaa suhdetta itseensä ja toisiin.

Sisältö

 • Terapeuttisen toimintaympäristön rakentaminen ja terapeuttisen työskentelyn prosessi
 • Arvopohjainen työskentely, motivoiva työote ja muutoksen esteiden poistaminen
 • Narratiiviset ja ratkaisukeskeiset tekniikat lyhytterapiassa
 • Tunteiden ja ajatusten reflektointi ja uskomusten käsittely
 • Tunnelukkojen tunnistaminen
 • Henkilön elämänkokemuksellisen tiedon käyttö ja lapsuuden mielikuvat
 • Toiminnalliset työmenetelmät
 • Vaihtelevien mielentilojen kuvaaminen ja muokkaaminen
 • Tunne-elämän epävakauden ja itsetuhoisen toiminnan dialektinen terapia
 • Työskentely häpeän ja syyllisyyden käsittelyssä
 • Ahdistuneisuuden, pelkojen ja pakkotoimintojen kognitiivisen lyhytterapian erityismenetelmät
 • Traumaattisten kokemusten kohtaaminen
 • Riippuvuuksien hoitomuodot

Oppimiskäsitys

Oppimiskäsitys koulutuksissamme on konstruktivistinen eli näemme, että oppiminen on aktiivista uusien kokemusten ja tietojen sovittamista aiempiin tietorakennelmiin.

Opiskelija on aktiivinen, tiedonjanoinen ja utelias oppija, joka pohtimalla ja tietoa konstruoimalla oppii uutta. Oppimisprosessin painopiste on koulutuksissamme itseohjautuvuudessa ja korostamme opiskelijan omaa vastuuta oppimisprosessin onnistumisesta. Opiskelija on vastuussa oppimisestaan ennen kaikkea itselleen.

Koulutusmuoto

Monimuoto-opinnot sisältävät eri opiskelumuotoja

 • Luentoja ja ryhmätapaamisia verkossa
 • Dokumentoitu asiakastyö (100 h)
 • Syventävää alan kirjallisuutta
 • Oman työn kehittämishanke
 • Ryhmätyönohjaus 8 x 1,5 h
 • Vertaisryhmätapaamiset 8 x 2 h