Ratkaisu­keskeinen
kuvataide­terapeutti
(40 op)

Ratkaisu­keskeinen kuvataide­terapeutti, ammatillinen linja, Solution Focused Art® (40 op)

Kenelle

Tämä syventävä koulutus on tarkoitettu Alfa Partners Academyn Ratkaisukeskeisen taideterapian ohjaajaopinnot/Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet (20 tai 30 op) suorittaneille tai psykoterapeuttikoulutuksen käyneille. Näistä yhteensä rakentuu Ratkaisukeskeisen taideterapian 60 tai 70 opintopisteen kokonaisuus.

Koulutus antaa valmiuksia yksilö- sekä ryhmämuotoisen kuvataideterapian toteuttamiseen asiakastyössä opetus- kasvatus-, kuntoutus-, sosiaali- ja terveysaloilla.

Tavoite

Tavoitteena on ratkaisukeskeisten asiakastyötaitojen sekä taideterapian menetelmien ja terapiaprosessin syventäminen, kuvataideterapeutin ammatti-identiteetin rakentaminen, kuvataiteellisen työskentelyn vahvistaminen sekä terapeuttisen työotteen muodostuminen.

Opinnot suoritettuaan opiskelija saa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä kuvataideterapeuttina yksityisellä ja/tai julkisella sektorilla oman perusammattitaitonsa tukemana.

Sisältö ja teemat

Opinnot sisältävät pääsääntöisesti 21 yhteistä opintotapaamista sekä opitun syventämistä itsenäisesti etätehtävien muodossa. Ratkaisukeskeisen kuvataideterapeutin koulutukseen sisältyy opinnäytetyön kirjoittaminen sekä 140 h asiakastyöharjoittelua, jonka voi suorittaa sekä yksilö- että ryhmätoiminnassa.

 • Hops, konstruktivismi ja itseohjautuvuus oppimisen perustana
 • Ratkaisukeskeiset asiakastyötaidot ja työskentelymenetelmät
 • Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian menetelmät
 • Kuvataideterapeutin ammatti-identiteetin rakentaminen
 • Kuvataiteellinen työskentely
 • Valokuvan mahdollisuudet kuvataideterapiassa
 • Kuvataideterapiaprosessi yksilö- ja ryhmätoiminnassa
 • Taiteen hyvinvointivaikutukset ja kuntoutuminen
 • Kiitollisuus ja positiivinen psykologia
 • Mielenterveyden häiriöt
 • Kognitiivinen altistaminen
 • Haastavat asiakkaat ja tunne-elämän epävakaus
 • Työnohjauksen ulottuvuus kuvataideterapiassa
 • Kehotietoisuus, sukupuolen moninaisuus ja seksuaalisuus
 • Perheen ja suvun merkitys
 • Ratkaisukeskeinen unityöskentely
 • Toimintaympäristönä luonto
 • Terapiasuhteessa olemisen taito ja ammattieettiset periaatteet
 • Kliininen potilastyönohjaus sekä kliininen potilastyöskentely

Opintoihin sisältyvät koulutusryhmäterapia ja ryhmätyönohjaus ratkaisukeskeisen näkökulman mukaisesti.

Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti - Solution Focused Art®  -lisenssin ammattinsa harjoittamiseen.

Kuvataide­terapeutti ammatillisella kentällä

Vuoden 2012 psykoterapiakoulutuksen uudistuksessa Kela on määritellyt kuvataideterapian psykoterapiaan kuuluvaksi. Psykoterapeutin tulee suorittaa kuvataideterapeutin opinnot anoakseen pääsyä Kelan palveluntuottajaksi kuvataideterapeuttina.

Taideterapeutti tai kuvataideterapeutti ei ole Valviran nimikesuojauksen alla.

Kelan pätevyyden voi saada kuvataideterapiaan kahdella tavalla.

A) Valviran myöntämä käyttöoikeus psykoterapeutin ammattinimikkeeseen sekä vähintään 60 op kuvataideterapiaopintoja.

B) Terapeutti on saanut Valvirasta psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden kuvataidepsykoterapiaopinnoilla, jotka sisältävät vähintään 60 op kuvataideterapiaopintoja.

Kuvataidepsykoterapiapätevyyden saadakseen terapeutti tarvitsee aina vähintään 60 op kuvataideterapiakoulutuksen ja psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden Valvirasta tavalla A tai B.

Oppimiskäsitys

Oppimiskäsitys koulutuksissamme on konstruktiivinen eli näemme, että oppiminen on aktiivista uusien kokemusten ja tietojen sovittamista aiempiin tietorakennelmiin.

Opiskelija on aktiivinen, tiedonjanoinen ja utelias oppija, joka pohtimalla ja tietoa konstruoimalla oppii uutta. Oppimisprosessin painopiste on koulutuksissamme itseohjautuvuudessa ja korostamme opiskelijan omaa vastuuta oppimisprosessin onnistumisesta. Opiskelija on vastuussa oppimisestaan ennen kaikkea itselleen.

Lisenssi

Ratkaisukeskeinen taideterapian- Solution Focused Art® on Suomessa kehitetty, ilmaisutaiteisiin ja integratiivisiin taideterapioihin kuuluva terapiamuoto. Alfa Partners Academy omistaa ainoana Suomessa kouluttajalisenssin Solution Focused Art®- ratkaisukeskeisten kuvataideterapeuttien kouluttamiseen. Koulutus jakautuu menetelmäkoulutukseen (30 op), josta saa valmiuksia ohjata ratkaisukeskeisen taideterapian menetelmiä oman aiemman ammattitaidon tukemana niin yksilötyössä kuin ryhmätoiminnassa sekä syventävään koulutukseen (40 op), josta saa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä kuvataideterapeuttina yksityisellä ja/tai julkisella sektorilla oman perusammattitaitonsa tukemana.