Psyko­terapeuttiset valmiudet

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op) antaa kattavan yleiskuvan psykoterapian kentästä. Opinnot paneutuvat ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen sekä mielenterveyteen ja sen hoitoon, ohjaavat psykoterapeuttiseen ajattelutapaan sekä rakentavat perusteet psykoterapeuttiselle työtavalle sosiaali- ja terveysalan potilastyössä, ohjaustyössä sekä muissa palvelualan työtehtävissä.

Kenelle

Opinnot on suunnattu psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä kiinnostuneille, joilla on sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan korkeakoulututkinto tai opistotutkinto, tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto.

Opintoihin ovat tervetulleita hakeutumaan myös muut asiasta kiinnostuneet, jotka haluavat kehittää omia ammatillisia valmiuksia.

Tavoite

Opinnot ovat ammatillista täydennyskoulutusta. Opinnot antavat valmiuksia ja varustavat terapeuttiseen työhön tai muuhun ohjaustyöhön. Opinnot antavat kelpoisuuden hakea psykoterapeuttikoulutukseen, mikäli hakijan pohjakoulutus täyttää yliopistojen hakukriteerit.

Sisältö

Opinnot on suunniteltu Valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttiopinnotkonsortion linjausten mukaisesti.  Koulutukset toteutetaan suomen kielellä.

  • Psykoterapeuttina toimiminen, psykoterapian historia, psykoterapeuttisia suuntauksia ja menetelmiä, oma persoona työvälineenä, psykoterapeuttinen vuorovaikutussuhde ja psykoterapeuttiset menetelmät, etiikka ja moraali terapiatyössä.
  • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys, lasten ja nuorten sekä aikuisten mielenterveys ja psykiatriset häiriöt, lasten ja nuorten sekä aikuisten psykiatristen häiriöiden tutkimus, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka, psyykkisten häiriöiden kuntoutuksen menetelmät, kriisi- ja traumaterapia, ryhmäkäyttäytyminen ja ryhmäterapia, taidepsykoterapia.
  • Mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön palvelujärjestelmä, psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavat tekijät.
  • Kehittämistyön esittely ja arviointi. Työnohjaus.

Koulutusmuoto

Opinnot järjestetään monimuotoisina, ja ne sisältävät pääasiassa yhteensä 12 opintotapaamista. Lisäksi opinnot koostuvat kirjallisista tehtävistä, yksilö- ja ryhmätöistä, oppimispäiväkirjasta, kirjallisuuteen perehtymisestä sekä opinnäytetyöstä, joka on omaan työhön liittyvä kehittämistyö.

Oppimiskäsitys

Oppimiskäsitys koulutuksissamme on konstruktivistinen eli näemme, että oppiminen on aktiivista uusien kokemusten ja tietojen sovittamista aiempiin tietorakennelmiin.

Opiskelija on aktiivinen, tiedonjanoinen ja utelias oppija, joka pohtimalla ja tietoa konstruoimalla oppii uutta. Oppimisprosessin painopiste on koulutuksissamme itseohjautuvuudessa ja korostamme opiskelijan omaa vastuuta oppimisprosessin onnistumisesta. Opiskelija on vastuussa oppimisestaan ennen kaikkea itselleen.

Aiotko hakea psykoterapeutti­koulutukseen?

Psykoterapeuttikoulutuksia järjestävät vain yliopistot. Kyseisen psykoterapeuttikoulutuksen hyväksytysti suorittanut saa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen.

Hakija voi tiedustella omia pätevyyskriteereitään suoraan ylipistosta, jonne aikoo hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

Lisätietoja: