Neuro­psykiatrinen valmentaja

Neuropsykiatrinen valmentaja on tulevaisuuteen suuntautunut, ratkaisukeskeinen ja voimavaralähtöinen kanssakulkija, joka työskentelee asiakkaiden kanssa, joilla on neurokirjon haasteita ja erityispiirteitä kuten esimerkiksi kuten ADHD, autismin kirjo, Touretten oireyhtymä, OCD, kielelliset erityisvaikeudet ja oppimisvaikeudet.

Neuropsykiatrista valmennusta käytetään myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä muiden toiminnanohjauksen tukea tarvitsevien ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien asiakkaiden arjen ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla hyvän, omannäköisen elämän rakentumista.

Neuropsykiatrinen valmentaja tukee asiakasta hänen yksilöllisen tilanteen huomioiden esimerkiksi itsetuntemuksen vahvistamisessa, sosiaalisissa- ja vuorovaikutustaidoissa, arjen- ja elämänhallinnassa, vireystilan säätelyssä, ajanhallinnassa, itsenäistymisessä, toiminnanohjauksessa, koulutus- ja urasuunnitelmien selkiyttämisessä tai oppimisen haasteissa.

Valmennuksen avulla pyritään tukemaan asiakasta pääsemään tavoitteisiinsa, jotka ovat hänen itse valmentajan tuella määrittelemiä.

Kenelle

Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus soveltuu kasvatus-, opetus-, kuntoutus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Koulutus soveltuu myös henkilöille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia asiakkaita. Koulutuksesta on hyötyä myös neurokirjon piirteisten läheisille.

Tavoite

Opinnot tarjoavat tiedolliset ja taidolliset valmiudet tunnistaa ja kohdata neurokirjon haasteita, suunnitella neuropsykiatrisen valmennuksen prosessi ja hyödyntää siinä ratkaisukeskeisiä, voimavaralähtöisiä menetelmiä.

Opinnot suoritettuaan opiskelija saa valmiudet työskennellä neuropsykiatrisena valmentajana tai soveltaa neuropsykiatrian asiantuntijuutta työssään.

Sisältö ja teemat

Opintojen laajuus on 30 opintopistettä. Koulutus sisältää pääsääntöisesti 12 yhteistä opintotapaamista etäyhteydellä. Opintotapaamiset koostuvat luennoista, ryhmäkeskusteluista ja harjoituksista. Opintotapaamisten välillä etätehtävät syventävät koulutuksen sisältöjä ja koulutuksen sisältöjen soveltaminen omiin työskentelytapoihin kehittää omaa asiantuntijuutta.

 • Hops, konstruktivismi ja itseohjautuvuus oppimisen perustana
 • Neuropsykiatrinen valmennus ja coaching
 • Ratkaisukeskeiset asiakastyötaidot
 • Verkosto- ja perhetyö
 • Toiminnalliset menetelmät
 • Neurologia  ja neuropsykiatria
 • Neuropsykiatriset tutkimukset, hoito ja kuntoutusportaat
 • Oppimisen lähestymistavat ja kielen merkitys
 • Ryhmädynamiikka ja vuorovaikutussuhteet
 • Psykofyysinen keho
 • Seksuaalisuus, häpeä ja syyllisyysteemat

Koulutuksen hyväksytyksi suorittanut saa Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (30 op) -todistuksen, seinädiplomin sekä opintorekisteriotteen.

Neuropsykiatrinen valmentaja ammatillisella kentällä

Alfa Partners Academy tekee yhteistyötä Nepsy-valmentajat ry:n kanssa.  Yhdistykseen voivat liittyä jäseniksi neuropsykiatriset valmentajat sekä opiskelijat koulukunnasta riippumatta. Neuropsykiatrinen valmentaja ei ole itsenäinen ammattinimike, eikä sillä ole Valviran tai Opetushallituksen nimikesuojausta.

Oppimiskäsitys

Oppimiskäsitys koulutuksissamme on konstruktiivinen eli näemme, että oppiminen on aktiivista uusien kokemusten ja tietojen sovittamista aiempiin tietorakennelmiin.

Opiskelija on aktiivinen, tiedonjanoinen ja utelias oppija, joka pohtimalla ja tietoa konstruoimalla oppii uutta. Oppimisprosessin painopiste on koulutuksissamme itseohjautuvuudessa ja korostamme opiskelijan omaa vastuuta oppimisprosessin onnistumisesta. Opiskelija on vastuussa oppimisestaan ennen kaikkea itselleen.